Подробно за нас


Клуб „Фортуна” е име на неправителствено сдружение на жените – ръководителки в системата на Държавната агенция по горите към Министерския съвет. То е създадено през 2002 г. с идеята за популяризиране на лесовъдската професия, както и за професионална взаимопомощ и обучение. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност през 2008 година.В Сдружение „Клуб Фортуна” членуват жени с лесовъдско образование – директорки на държавните лесничейства, държавните ловни стопанства, лесозащитните и семеконтролни станции и дирекциите на природните паркове.

Целите  на сдружението
Подпомагане на дейността на жените ръководители в системата на горите, свързана с устойчиво развитие на горския сектор, на основата на принципите за многофункционално и устойчиво управление  и стопанисване на горите;
Разширяване на общественото участие в решаването на различни проблеми на социалната политика, заетостта, околната среда, икономиката и образованието;
Стимулиране на свободния обмен на информация и идеи;
Изработване и разпространение на материали и информация за медии, институции и неправителствени организации по актуална проблематика;
Създаване на условия за ефективен диалог между работодатели и работници;
Насърчаване на професионалната квалификация и придобиване на компетенции през целия живот;
Защита на правата и интересите на членовете на сдружението;
Осъществяване сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации.

Средства за постигане на целите  
За осъществяването на своите цели Сдружението:
Разработва и реализира учебни, изследователски и професионални програми и инициативи;
Установява връзки и осъществява съвместни дейности със сродни организации в страната и чужбина;
Предоставя информационни, квалификационни и консултантски услуги на организации и физически лица в сферата на горското стопанство, образованието и други области;
Организира конференции, семинари, конкурси, работни срещи и други форми на общуване в страната и чужбина;
Работи с деца и младежи;
Финансира свои проекти за изпълнение на целите на организацията;
Координира дейността и подпомага физически и юридически лица, както и държавни органи и учебни заведения в сферите на дейност, свързани с целите на Сдружението;
Изработва, финансира и организира самостоятелно или съвместно с други институции и лица провеждането на практически, научни и образователни програми и проекти;
Създава постоянни и временни структури за провеждане на изброените програми и проекти;
Поддържа професионализма в дейността си, като си сътрудничи с квалифицирани специалисти и институции в страната и чужбина;
Поддържа професионализма на сътрудниците си чрез подпомагане участието им в курсове, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси, научни програми и проекти; Организира самостоятелно или съвместно с други институции научнопрактически и образователни форуми;
Организира издателска дейност;
Организира благотворителни прояви, национални и международни срещи, семинари, симпозиуми и лектории, свързани с дейността на Сдружението;
Организира конкурси, изложби, спектакли и концерти в страната и чужбина, с цел популяризирането на дейността на Сдружението;
Разработва и финансира екологични проекти и проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата;


Вашият коментар

0 коментара - Подробно за насПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Коментар (задължително поле)*


Име (задължително поле)


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)


Тема