За нас


Клуб „Фортуна” е име на неправителствено сдружение на жените – ръководителки в системата на Държавната агенция по горите към Министерския съвет. То е създадено през 2002 г. с идеята за популяризиране на лесовъдската професия, както и за професионална взаимопомощ и обучение. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност през 2008 година. В Сдружение „Клуб Фортуна” членуват жени с лесовъдско образование – директорки на държавните лесничейства, държавните ловни стопанства, лесозащитните и семеконтролни станции и дирекциите на природните паркове.


Вашият коментар

0 коментара - За насПубликувайте коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Име (задължително поле)*


Email (задължително поле, email-ът Ви няма да бъде публикуван)*


Тема


Коментар (задължително поле)*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>